fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา

4.1  วิสัยทัศน์ (Vision)

             

 

 4.2  พันธกิจ (Mission)

         

 1. ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยและเป็นตลาดซื้อขายผลผลิต
 3. 3. สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 4. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณงามความดีในสังคม
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
 7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข
 8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง
 9. ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย
 10. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 11. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่

ประชาชน

 1. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์และการประมง