fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

 

การพัฒนาตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย

 

  1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐาน

1.1ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาชีพในด้านการใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต เช่น ยูทูปเปอร์ การขายออนไลน์

1.2ส่งเสริม สนับสนุนให้เรียนรู้อาชีพ ตามทันกระแสโลก เช่น การเทรดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี การตลาดหุ้น

1.3ส่งเสริม สนับสนุน ให้เมืองออยเป็นศูนย์กลางการค้าทางตลาดออนไลน์

1.4ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีแบรนด์สินค้า เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

1.5ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มปศุสัตว์ เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เลี้ยงหมู กวางรูซ่า และสัตว์เลี้ยงประเภทอื่น ๆ

1.6ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีบุคลากรทางด้านปศุสัตว์

1.7ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชกระท่อมในเชิงพาณิชย์และแปรรูปผลผลิตจากใบกระท่อม

1.8ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มปลูกยางพารา กลุ่มมันสำปะหลัง กลุ่มปลูกข้าว และพืชเกษตรอื่นให้เข้มแข็ง

1.9ส่งเสริมสนับสนุน เมืองออยเป็นจุดรับซื้อกาแฟ และแปรรูปจากกาแฟ

1.20ส่งเสริมสนับสนุน การเพิ่มมูลค่า ผลิตผลทางการเกษตรการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

1.21ส่งเสริม สนับสนุน โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเข้าพื้นที่การเกษตร ถนนอัดบดแน่นเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร

1.22ส่งเสริม สนับสนุน การทำถนนลาดยางในชุมชน และทางเชื่อมระหว่างชุมชน

1.23ส่งเสริม สนับสนุน ก่อสร้างรางส่งน้ำ ทำนบกั้นน้ำ เพื่อการเกษตร

1.24ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.25ส่งเสริม สนับสนุน การก่อสร้างประปา และปรับปรุงประปาที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

1.26ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้

1.27ส่งเสริม สนับสนุน ขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.28ส่งเสริม สนับสนุน ขอรับงบประมาณจากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ำ

1.29ส่งเสริม สนับสนุน ขอรับงบประมาณพัฒนาจากจังหวัด ภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ

1.30ส่งเสริม สนับสนุน การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชน

1.31ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีตลาดนัดชุมชน

1.32ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของ ชรบ. ตำรวจบ้าน และอปพร.

1.33ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน

1.34ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

1.35ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน หมอชาวบ้าน สมุนไพร ให้มีการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

1.36ส่งเสริม สนับสนุน สายด่วน แจ้งเหตุไปยัง อบต.ออย เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณัยให้มีประสิทธิภาพ

1.37ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลออย

1.38ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มผู้สูงอายุตำบลออย

1.39ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกล้อง CCTV มีคุณภาพเพียงพอต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลออย

1.40ส่งเสริม สนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลออย            ให้เข้มแข็ง และยั่งยืน

 2.ด้านการศึกษา

2.1ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์เด็กเล็กประจำตำบลออย ให้เป็นการเรียนรู้ที่มีความอบอุ่น และบุคลากรมีคุณภาพ

2.2ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลออย

 

3.ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

3.1ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้พลังงานทางเลือกอย่างจริงจัง เช่น สูบน้ำด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ไฟกิ่งโซล่าเซลล์

3.2ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีไฟกิ่งโซล่าเซลล์ เส้นทางเชื่อมระหว่างชุมชน และในชุมชน

3.3ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีสวนสาธารณะให้มีที่ออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน

3.4ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพี่น้อง ให้มีที่ออกกำลังกาย

3.5ส่งเสริมสนับสนุนให้นำวัสดุเหลือใช้ ตามธรรมชาติเพิ่มมูลค่า เช่น ทำจานโดยใช้วัสดุธรรมชาติ

3.6ส่งเสริม สนับสนุน การคัดแยกขยะ นำวัสดุเหลือใช้ไปเพิ่มมูลค่า เพื่อความน่าอยู่ของเมืองออย

3.7ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการป้องกันโรคโควิด-19 ในเมืองออย

 

4.ด้านประเพณีและวัฒนธรรม

4.1ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญกับศาสนสถาน วัด พระธาตุ สำนักสงฆ์ในชุมชน

4.2ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีสรงน้ำพระธาตุกู่ตั้ง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานสงกรานต์เมืองออย เข้าพรรษา วันลอยกระทง เข้ากรรมรุกขมูล เทศน์มหาชาติ ปีใหม่เมี่ยน สลากภัตร กวนเข้าทิพย์

 

5.ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

5.1ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยแก่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาฝายแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยว

5.3ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พันธุ์ปลาท่าวัดดอนเงิน

 

6.นโยบายด้านอื่น ๆ

6.1เรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายด้านต่าง ๆ นั้น  เมื่อเป็นความต้องการของประชาชน หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน  ก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบแนวทางที่จะดำเนินการได้  หรือหารือกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการต่อไป