fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

 pdf.gif ประกาศราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ..ด.ส.1)
 pdf.gif ประกาศเรื่องกำหนดสถานที่การรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 pdf.gif ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
 pdf.gif การแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา
 pdf.gif ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิจับฉลาก สัมภาษณ์เพื่อทำงานช่วงปิดภาคเรียน
 pdf.gif ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำงานช่วงปิดภาคเรียน